Võ Thị Kim Khanh
Võ Thị Kim Khanh Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0844407979 kimkhanhttk@gmail.com Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác...): Thôn 2 - Xã Nâm N'Jang - Huyện Đăk Song
Điểu Thị Miên Ban Giám Hiệu Hiệu phó 0332153241 miendaksong@gmail.com Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...): Bon Bu N'Drung - Xã Đăk N'Drung - Huyện Đăk Song